KAKO POSTATI ČLAN UDRUGE

0
2449

ODREDBE STATUTA O ČLANSTVU:

ČLANSTVO,  PRAVA I OBAVEZE

Članak 16.

 • Prijem u članstvo obavlja se u Podružnicama prema mjestu prebivališta.
 • Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci, branitelji odnosno veterani postrojbe, članovi njihovih obitelji te pravna osoba pod jednakim uvjetima utvrđenim zakonskim propisima i Statutom te stranac pod uvjetima propisanim ovim Statutom datumom prijema uz uredno uplaćenu članarinu koju određuje Zbor Udruge.

Članak 17.

Članstvo u Udruzi može biti:

 1. Temeljno članstvo
 2. Počasno članstvo
 3. Podupiruće članstvo

Članak 18.

 • Temeljnim članom Udruge može postati pripadnik 2. gbr Gromovi koji je dragovoljno izrazom slobodne volje i vlastite odluke za obranu Republike Hrvatske ili na drugi način stupio u 2. gbr Gromovi i u njoj proveo proveo minimalno 60 dana ili u postrojbu OS RH slijednicu 2. gbr Gromovi i u njoj proveo minimalono 180 dana te prihvaća načela, program i Statut udruge.
 • Počasnim članom Udruge mogu biti obitelji poginulih ili umrlih pripadnika Udruge te fizička i pravna osoba, hrvatski ili strani državljani koji su pridonijeli ugledu Republike Hrvatske, Hrvatske vojske i 2. gardijske brigade Gromovi u Domovinskom ratu.
 • Podupirući član Udruge može biti svaki građanin RH ili strani državljanin koji je novčano, materijalno ili na neki drugi način pomogao radu Udruge.
 • Odluku o prijemu počasnih i podupirućih članova donosi Upravni odbor i oni ne plaćaju članarinu.
 • Počasni i podupirući članovi mogu prisustvovati Zboru bez prava odlučivanja.

Članak 19.

 • Osobe koje želi postati članom Udruge, a zadovoljava uvjete iz članka 18. podnose vlastoručno potpisanu pristupnicu Upravnim odborima Podružnica tijekom cijele godine.
 • Upravni odbori Podružnice na svojoj prvoj sjednici poslije datuma zaprimanja pristupnice utvrđuje da li osoba za članstvo ispunjava uvjete iz članka 17. stavka te donosi odluku o prijemu u članstvo.
 • Članstvo se stječe danom odluke o prijemu.
 • Upravni odbor Podružnice može donijeti odluku o odbijanju prijema u članstvo.
 • Upravni odbor nije obavezan obrazložiti odluku odbijanja primitka u članstvo.
 • Po odbijanju zahtjeva za prijem u članstvo Udruge, može se podnijeti žalba Upravnom odboru Podružnice u roku od 30 dana, a ono ga dalje prosljeđuje Zboru Podružnice na razmatranje.
 • Odluka Zbora Podružnice konačna je.

Članak 20.

Članom Udruge ne može postati:

 1. Osoba koja je nečasno otpuštena iz Oružanih snaga Republike Hrvatske.
 2. Osoba koja ne ispunjava uvjete članka   Statuta Udruge.

Članak 21.

 • Temeljni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u ustrojbenom obliku, putem podračuna podružnice.
 • Odluku o visini članarine donosi Zbor Udruge na prijedlog Upravnog odbora.
 • Upravni odbor Podružnice može iz opravdanih razloga (nezaposlenost, mala financijeska primanja u obitelji, socijalni status, teška bolest i sl.) člana osloboditi plaćanja članarine.
 • Zahtijev za oslobađanje plaćanja članarine član podnosi Upravnom odboru Podružnice u pisanom obliku.

Članak 22.

 • Udruga, Podružnica vodi popis članova.
 • Popis članova iz stavka 1. članka vodi tajnik Udruge, Podružnice.
 • Popis članova vodi se elektronički i sadrži sljedeće podatke o:
 1. osobnom imenu
 2. osobnom identifikacijskom broju (OIB)
 3. datum pristupanja Udruzi
 4. kategoriju članstva
 5. datumu prestanka članstva u Udruzi
 • Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

IV.I.  PRAVA  ČLANOVA

Članak 23.

 • Temeljni članovi mogu birati i biti birani u sva tijela i na sve funkcije u Udruzi.
 • Sudjelovati u djelatnosti tih tijela.
 • Davati prijedloge u svezi s djelatnošću tih tijela i Udruge u cijelosti.
 • Tražiti pomoć Udruge u zaštiti prava proisteklih iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te drugih zakona i popratnih zakonskih akata koji se odnose na prava branitelja i pripadnika OS RH.

       IV.II.   OBAVEZE  ČLANOVA

Članak 24.

 • Aktivno sudjelovati u organiziranju djelatnosti i ostvarivanju ciljeva i poduzetih akcija.
 • Pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge.
 • Provoditi odluke tijela Udruge.
 • Savjesno izvršavati zadaće i obnašati funkcije u tijelima Udruge.
 • Čuvati i zaštititi interes i ugled Udruge kao i njezinih članova.
 • Brižno čuvati imovinu Udruge od uništavanja i propadanja manirama dobrog gospodara.
 • Redovito plaćati članarinu i druge propisane financijske obaveze u zadanom roku.

        IV.III.  PRESTANAK  ČLANSTVA

Članak 25.

 • Članstvo u Udruzi prestaje:
 1. Prestankom rada Udruge.
 2. Dragovoljnim istupanjem iz članstva temeljem pisane izjave.
 3. Isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta i drugih akata Udruge.
 4. Brisanjem iz članstva zbog neplaćanja članarine duže od 1 godine.
 5. Ako se utvrdi da je prijem u članstvo izvršen temeljem neistinitih podataka.
 6. U slučaju smrti.
 • Odluku o prestanku članstva u slučajevima iz stavaka 3. i 5. ovog članka donosi Sud časti Udruge i dostavlja članu u roku od 15 (petnaest) dana po donošenju preporučenom poštom s povratnicom.
 • Član Udruge nezadovoljan odlukom Suda časti o prestanku članstva može u pisanom obliku u roku od 15 (petnaest) dana od primitka odluke uložiti prigovor Zboru, a prigovor ne odgađa izvršenje odluke, te do saziva sjednice Zbora Udruge, članstvo, prava i obveze miruju.
 • Odluka Zbora je konačna.

2.      Pristupnica

Možete ispuniti pristupnicu online na naslovnici našeg web-a ili skinuti pristupnicu ovdje

PRISTUPNICA-ZA-ČLANSTVO-U-UDRUZI- Pristupnica_2020

Uz priloženu pristupnicu novi član je dužan uplatiti i

godišnju članarinu u iznosu od 20,00 EURA

3.      Uplata članarine 

Ispunjena i potpisana Pristupnica sa slikom i uplaćenom uplatnicom  se šalje na mail , poštom ili osobno u dogovoru s tajnicima  u podružnicu, ovisno o dogovoru i o mjestu prebivališta.
—————————————————————————————————————-

ZAGREBAČKA PODRUŽNICA:

Članarina za buduće članove  se uplaćuje na žiro račun udruge zagrebačke podružnice  broj: HR4424020061500135995

Primatelj:  Udruga ratnih veterana 2. gbr Gromovi

Avenija Dubrava 220, Zagreb

Platitelj:            ime i prezime

adresa stanovanje

Poziv na broj:    OIB  uplatitelja

Svrha:              članarina za 201…… godinu

—————————————————————————————————————-

PODRUŽNICA SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE : 

Uplata članarine za buduće članove za Podružnicu udruge Sisačko moslavačke županije na broj:  HR7024020061400005491

Primatelj:  Udruga ratnih veterana 2. gbr Gromovi

Kralja Tomislava 5 , 44000 Sisak

Platitelj:            ime i prezime

adresa stanovanje

Poziv na broj:    OIB uplatitelja

Svrha:              članarina za 201….. godinu

—————————————————————————————————————

PODRUŽNICA KARLOVAČKE ŽUPANIJE :

Uplata članarine za buduće članove za Podružnicu udruge karlovačke županije na broj: HR3524020061400005442

Primatelj:  Udruga ratnih veterana 2. gbr Gromovi

Belajske Vinice 64 , 47250 Duga Resa,   pp 108

Platitelj:            ime i prezime

adresa stanovanje

Poziv na broj:    OIB uplatitelja

Svrha:              članarina za 201….. godinu

—————————————————————————————————————

PODRUŽNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE :

Uplata članarine za buduće članove Podružnice

na broj: HR1224020061500037882

Primatelj:  Udruga ratnih veterana 2. gbr Gromovi

Magistratska 28;  49000 Krapina

Platitelj:            ime i prezime

adresa stanovanje

Poziv na broj:    OIB uplatitelja

Svrha:              članarina za 201….. godinu

————————————————————————————————————

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here