Statut udruge

0
2082

Na temelju odredbe članka 11. Zakona o udrugama (NN broj 88 / 01 i 11 / 02),  osnivački Zbor Udruge ratnih veterana 2. gardijske brigade GROMOVI, održan dana 28. lipnja 2007. godine donosi

 

S  T  A  T  U  T

 

UDRUGE  RATNIH  VETERANA

2. GARDIJSKE BRIGADE GROMOVI

 

I.       OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade GROMOVI je dragovoljna i izvanstranačka udruga pripadnika aktivnih i pričuvnih pripadnika 2. gardijske brigade, koja se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, športskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje udruge

NAZIV  I  SJEDIŠTE  UDRUGE 

Članak 2.

1)       Udruga nosi ime Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade GROMOVI (u daljnjem tekstu: udruga)

2)       Naziv udruge na Engleskom:

Association  of  War  Veterans  of  the  2nd  Guard  Brigade  Thunders

3)       Skraćeni naziv udruge: URV 2. gbr Gromovi.

Članak 3.

 

1)      Sjedište Udruge je u Zagrebu.

2)      Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

PODRUČJE  DJELOVANJA  UDRUGE 

Članak 4.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, a može surađivati sa sličnim udrugama i zajednicama na području RH.

Članak 5.

1)      Udruga je pravna osoba.

2)      Svojstvo pravne osobe Udruga stječe upisom u registar udruga kod nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba.

ZASTUPANJE  I  PREDSTAVLJANJE  UDRUGE

Članak 6.

1)      Udruga predstavlja i zastupa predsjednik.

2)      U slučaju spriječenosti predsjednika, Udruga može predstavljati i zastupati član upravnog odbora koga ovlasti predsjednik.

PEČAT  I  AMBLEM  UDRUGE

Članak 7.

1)      Udruga ima svoj pečat, veliki i mali.

2)      Veliki pečat je okruglog oblika, promjera 35 mm sa upisanim tekstom uz rub pečata  UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GARDIJSKE BRIGADE GROMOVI, a u sredini pečata nalazi se znak 2. gardijske brigade.

3)      Mali pečat je istovjetan velikom, s tim što mu je promjer 20 mm.

Članak 8.

1)      Udruga ima svoj amblem.

2)      Amblem Udruge ratnih veterana 2.gardijske brigade “Gromovi”, okruglog je oblika. U sredini je amblem 2. gbr, na gornjoj strani je natpis UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GBR, a u donjem dijelu  GROMOVI.

Članak 9.

1)       Udruga ima svoju zastavu.

2)       Zastava Udruge ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi pravokutnog je oblika i crne je boje, dužine 2. m i širine 1. m, a u sredini zastave nalazi se amblem Udruge.

3)       Iznad amblema u pravilnom rasporedu stoji naziv:

UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GBR  tiskan zlatnom bojom a u podnožju znaka je naziv GROMOVI tiskan zlatnom bojom.

Članak 10.

Dan Udruge ratnih veterana 2. gardijske brigade “Gromovi” utvrđuje se nadnevak  utemeljenja 2. gbr 15. svibanj 1991.  godine tako da se isti obilježava svakog 15. svibnja tekuće godine.

ŽIRO  RAČUN  UDRUGE

Članak 11. 

1)      Udruga ima svoj žiro račun.

2)      Potpisnici na žiro računu su predsjednik Udruge i dva član Upravnog odbora kojega imenuje Upravni odbor.

3)      Za bezgotovinska plaćanja potrebna su 2. (dva) potpis.

Članak 12. 

II.      CILJEVI   UDRUGE

Članak 13.

1)     Cilj Udruge je čuvanje i njegovanje tradicije i digniteta postrojbe 2. gbr Gromovi, promicanje vrijednosti Domovinskog rata, pravna i socijalna zaštita hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata – pripadnika Udruge te briga o psihosocijalnim uvjetima članova i njihovih obitelji.

2)     Inicirati, poticati i organizirati prikupljanje arhivskog gradiva i pisanje o Domovinskom ratu

 

III.     DJELATNOSTI  KOJIMA  UDRUGA  OSTVARUJE

SVOJE  CILJEVE 

Članak 14. 

Ciljevi Udruga ostvaruju se:

 

1)       Zaštitom statusa i promicanjem interesa i ciljeva članova  Udruge.

2)       Organiziranjem i izravnim pružanjem pomoći članovima.

3)       Promicanjem hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih i drugih vrijednota te promicanjem i oplemenjivanjem moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda.

4)       Brigom o dodjeli odličja i priznanja svojim članovima koji su to zaslužili.

5)       Promicanjem tjelesne kulture (šport i rekreacija) poradi unapređenja opće sposobnosti svojih članova.

6)       Evidentiranjem i obradom potreba članova Udruge te iznalaženje rješenja za zdravstvene, socijalne, pravne i druge probleme članova  Udruge.

7)       Suradnjom s odgovarajućim (zdravstvenim, socijalnim, pravnim i državno – upravnim) ustanovama Grada Zagreba i Republike Hrvatske glede ostvarivanja prava, interesa i potreba članova  Udruge.

8)       Prikupljanjem pomoći socijalno ugroženim članovima  Udruge.

9)       Organiziranjem povremenih prigodnih okupljanja članova.

10)   Organiziranjem posjeta mjestima pogibije pripadnika 2. gbr. I ostalih branitelja te polaganja vijenaca prigodom, crkvenih, državnih blagdana i obljetnica iz Domovinskog rata.

11)   Prigodnim posjetima obiteljima poginulih članova Udruge.

12)   Koordiniranjem svojih podružnica u zajedničkom radu i ostvarivanju ciljeva, donošenjem zajedničkih zaključaka i programa rada za Udrugu kao potrebu efikasnijeg i učinkovitijeg rada članica.

13)   Pružanjem logističke, stručne i druge potpore i pomoći u radu svojim članicama.

 

IV.    SURADNJA,  POVEZIVANJE  I  DRUGI  OBLICI  SURADNJE 

Članak 15.

1)      Poradi učinkovitijeg ostvarivanja svojih ciljeva i načina djelovanja Udruga  može surađivati i povezivati se s državnim i društvenim subjektima, udrugama proizašlih iz Domovinskog rata koje imaju slične ciljeve kao i tijelima, dužnosnicima ili pojedincima i drugim čimbenicima sa sličnim ciljevima.

2)      Radi ostvarivanja svojih ciljeva, što kvalitetnijeg djelovanja i bolje organiziranosti pripadnika Udruge kao i stradalnika Domovinskog rata Udruga može stupati u različite oblike suradnje, koordiniranja djelatnosti i povezivanja sa sličnim ili srodnim udrugama i asocijacijama u zemlji i inozemstvu.

3)      Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga iz Domovinskog rata.  

4)      Odluku o udruživanju donosi Upravni odbor.

V.  ČLANSTVO 

Članak 16.

Udruga ima temeljne, počasne i podupirajuće članove.

Članak 17.

1)      Temeljnim članom Udruge može postati pripadnik 2. gbr Gromovi koji je dragovoljno izrazom slobodne volje i vlastite odluke za obranu svoje Domovine ili na drugi način stupio u 2. gbr u vremenu od 15. svibnja 1991. do 30. lipnja 1996. godine u najmanjem trajanju od 60. (šezdeset dana).

2)      Prihvaća načela, program i Statut udruge.

Članak 18.

1)      Kandidat koji želi postati članom Udruge, a zadovoljava uvjete iz članka 17.  podnosi vlastoručno potpisani pristupni list.

2)      Upravni odbor Udruge u roku od 30 dana utvrđuje da li kandidat za članstvo ispunjava uvjete iz članka 17. stavka te donosi odluku o prijemu u članstvo.

3)      Članstvo se stječe danom odluke o prijemu.

4)      Upravni odbor može donijeti odluku o odbijanju prijema u članstvo.

5)      Upravni odbor nije obavezan obrazložiti odluku odbijanja primitka u članstvo.

6)      Po odbijanju zahtjeva za prijem u članstvo Udruge, može se podnijeti žalba Upravnom odboru u roku od 30 dana, a ono ga dalje prosljeđuje Zboru na razmatranje.

7)      Odluka Zbora konačna

                                                                                                                                                          Članak 19.

Članom Udruge ne može postati:

 1. Osoba koja je nečasno otpuštena iz Oružanih snaga RH.
 2. Osoba koja ne ispunjava uvjete članka  17.  Statuta Udruge.

 

Članak 20.

1)      Temeljni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu.

2)      Odluku o visini članarine donosi Zbor Udruge na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 21. 

1)      Udruga vodi registar članova.

2)      Registar članova iz stavka 1. članka vodi tajnik Udruge.

Članak 22.

1)      Udruga može imati počasne članove.

2)      Počasni članovi mogu biti obitelji poginulih ili umrlih pripadnika udruge.

3)      Počasnim članom Udruge može postati fizička i pravna osoba, hrvatski ili strani državljanin koji pridonijeli ugledu Republike Hrvatske, Hrvatske vojske i 2. gardijske brigade u Domovinskom ratu. 

4)      Odluku o statusu počasnog člana donosi Upravni odbor.

Članak 23.

1)      Udruga može imati podupirajuće članove.

2)      Podupirući član može biti svaki građanin RH  koji je novčano, materijalno ili na neki drugi način pomogao radu Udruge.

Članak 24.

Fizičkim i pravnim osobama, koje sudjeluju  u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge odnosno ustrojstvenog oblika, programu rada pojedine aktivnosti ili na drugi odgovarajući način podupire djelovanje, mogu se dodijeliti zahvalnice, povelje ili plakete Udruge.

 PRAVA   ČLANOVA

Članak 25.

1)     Temeljni članovi mogu birati i biti birani u sva tijela i na sve funkcije u Udruzi.

2)     Sudjelovati u djelatnosti tih tijela.

3)     Davati prijedloge u svezi s djelatnošću tih tijela i Udruge u cijelosti.

4)     Tražiti pomoć Udruge u zaštiti prava proisteklih iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te drugih zakona i popratnih zakonskih akata koji se odnose na prava branitelja.

OBAVEZE  ČLANOVA

Članak 26.

1)      Aktivno sudjelovati u organiziranju djelatnosti i ostvarivanju ciljeva i poduzetih akcija.

2)      Pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge.

3)      Provoditi odluke tijela Udruge.

4)      Savjesno izvršavati zadaće i obnašati funkcije u tijelima Udruge.

5)      Čuvati i zaštititi interes i ugled Udruge kao i njezinih članova.

6)      Redovito plaćati članarinu.

STEGOVNA  ODGOVORNOST  ČLANOVA

Članak 27.

1)      Članovi Udruge odgovaraju stegovno za povrede svojih članskih dužnosti utvrđenih ovim Statutom ili drugim općim aktima Udruge.

2)      Stegovna odgovornost, način rada, stegovne mjere i ostale radnje propisuju se Pravilnikom o stegovnom postupku.

PRESTANAK  ČLANSTVA

Članak 28.

Članstvo u Udruzi prestaje:

1)      Prestankom rada Udruge.

2)      Dragovoljnim istupanjem iz članstva temeljem pisane izjave.

3)      Isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta i drugih akata Udruge.

4)      Brisanjem iz članstva zbog neplaćanja članarine duže od 1 godine.

5)      U slučaju smrti.

Članak 29.

1)      Član Udruge može biti isključen ako teže povredi članske obaveze.

2)      Odluku o isključenju donosi Sud časti.

3)      Član nezadovoljan odlukom Suda časti, može podnijeti  priziv Zboru.

4)      Priziv Zboru podnosi se u pisanom obliku u roku od 30. (trideset) dana od prijama odluke o isključenju.

5)      Odluka Zbora je konačna.

VI.    UPRAVLJANJE  I  TIJELA  UDRUGE

Članak 30.

1)         Članovi upravljaju Udrugom neposredno na Zboru ili posredno preko svojih izabranih predstavnika u tijelima Udruge.

2)         Unutar Udruge mogu se osnovati podružnice, sekcije i klubove kao ustrojbeni oblici Udruge sukladno programu Udruge.

3)         Podružnice, sekcije i klubovi nemaju pravnu osobnost.

Članak 31.

Tijela udruga jesu:

 1. Zbor
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor
 4. Sud časti
 5. Savjet udruge
ZBOR

Članak 32.

1)      Zbor je najviše tijelo Udruge.

2)      Zbor čine svi temeljni članovi Udruge.

Članak 33.

1)      Zbor se sastaje najmanje jedan put godišnje kao redovni izvještajni, a svake četvrte godine kao redovni izvještajni i izborni.

2)      Radom Zbora rukovodi radno predsjedništvo od tri člana koje predlaže predsjednik.

3)      Sjednicu Zbora saziva Upravni odbor Udruge.

4)      Na sjednicu Zbora pozivaju se pismenim pozivom svi temeljni članovi Udruge najmanje pet (5) dana prije održavanja sjednice.

5)      U odluci o sazivanju Zbora, Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice te dan, sat i mjesto održavanja Zbora.

ZADAĆE  I  OVLASTI  ZBORA

Članak 34. 

1)     Zbor udruge:

 1. Utvrđuje temeljna načela i program Udruge.
 2. Donosi, mijenja i dopunjava Statut i Pravilnike Udruge.
 3. Donosi deklaracije, rezolucije i programske povelje Udruge.
 4. Raspravlja i prihvaća izvješća o radu svih tijela Udruge.
 5. Donosi financijski plan i odobrava godišnje financijsko izvješće.
 6. Odlučuje o promjeni imena ili znaka Udruge.
 7. Odlučuje o pristupu u međunarodne udruge.
 8. Odlučuje o prestanku djelovanja Udruge.

 

2)     Zbor izabire i  razrješava:

 1. Predsjednika Udruge
 2. Na prijedlog predsjednika članove Upravnog odbora
 3. Članove Nadzornog odbora
 4. Članove Suda časti.

ODLUČIVANJE 

Člana 35.

1)      Sjednica Zbora pravovaljana je ukoliko je na istoj nazočno više od ½ ukupnog broja temeljnih članova (50 % + 1).

2)      U koliko u roku od 30 minuta, računajući od trenutka kada je zakazan početak Zbora, nije nazočan natpolovičan broj članova Udruge daje se pauza od 30 minuta, a nakon tog vremena Zbor može nastaviti s radom i donositi pravovaljane odluke ako je Zboru nazočno najmanje 30 %  temeljnih članova.

3)      Zbor donosi pravovaljane odluke i zaključke natpolovičnom većinom nazočnih članova Udruge (50 % +1).

GLASOVANJE

Članak 36.

1)         Na Zboru je glasovanje javno ako Zbor ne odluči drukčije.

2)         Članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora ne mogu glasovati kada se odlučuje o njihovom razrješenju ili o pitanjima koja se odnose na njihovo djelovanje.

Članak 37.

Način saziva i rada Zbora propisuje se Poslovnikom o radu Zbora.

IZVANREDNI  ZBOR

Članak 38.

1)      Izvanrednu sjednicu Zbora saziva predsjednik Udruge prema potrebi ili na temelju:

 1. Pismenog zahtijeva  1/3 članova Udruge.
 2. Odluke Nadzornog odbora udruge.

2)      Odluka predlagatelja o sazivanju izvanrednog Zbora treba sadržavati prijedlog dnevnog reda,  dan sat, i mjesto i održavanja sjednice.

3)      Predsjednik Udruga dužan je u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva iz stavka 1. točke 1 i 2 ovoga članka sazvati izvanrednu sjednicu.

4)      U slučaju nepostupanja iz stavka 3. ovoga članka, istekom roka izvanrednu sjednicu Zbora saziva tijelo koje je donijelo odluku.

UPRAVNI  ODBOR  UDRUGE

Članak 40.

1)      Upravni odbor najviše je izvršno tijelo koje upravljanja Udrugom između dva Zbora.

2)      Upravni odbor s predsjednikom broji 11 članova.

3)      Članove Upravnog odbora bira Zbor na prijedlog predsjednika Udruge kao mandatara.

4)      Predsjednik udruge kao mandatar dužan je voditi brigu o proporcionalnoj zastupljenosti po postrojbama,  jedan predstavnik iz svake postrojbe i to:

–        Zapovjedništvo

–        Pristožerne postrojbe

–        1. pb  (1. pješačka bojna)

–        2. pb  (2. pješačka bojna)

–        3. pb  (3. pješačka bojna)

–        OKB  (Oklopna bojna)

–        PORD (Protu – oklopni raketni divizion)

–        TRD (topničko – raketni divizion)

5)      Upravni odbor čine:

–        predsjednik

–        2. (dva) dopredsjednika

–        tajnik

–        rizničar

–        6. (šest) članova

6)      Članovi Upravnog odbora biraju se na 4 godine i mogu biti ponovo birani.

7)      Upravni odbor za svoj rad odgovorno je Zboru Udruge.

Članak 41.

1)      Zajednička sjednica novoizabranog i prethodnog Upravnog odbora u cilju primopredaje dužnosti mora se održati u roku od sedam (7) dana nakon izbora.

2)      O primopredaji se vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi novog i prethodnog Upravnog odbora.

3)      Odgovornost članova prethodnog Upravnog odbora prestaje tek izvršenom primopredajom Upravnog odbora.

Članak 42.

1)      U koliko se broj članova Upravnog odbora smanji iz bilo kojeg razloga, do najviše 3. (tri) člana, Upravni odbor može kooptirati nove članove s tim da prvi Zbor potvrđuje izbor.

2)      Mandat kooptiranih ili novoizabranih članova Upravnog odbora traje do isteka mandata članova Odbora u koji su mandat izabrani.

ZADAĆE  I  OVLASTI  UPRAVNOG  ODBORA

Članak 43. 

Upravni odbor Udruge:

1)      Provodi odluke i zaključke Zbora.

2)      Provodi i brine o provedbi Statuta, Pravilnika i ostalih akata Udruge.

3)      Brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarivanja ciljeva Udruge

4)      Upravlja imovinom Udruge kao dobar gospodar i brine o pravilnom korištenju sredstava.

5)      Utvrđuje prijedlog Statuta, Pravilnika i ostale opće akte te njihove izmjene i dopune.

6)      Donosi odluke u skladu sa Statutom Udruge.

7)      Donosi plan aktivnosti Udruge.

8)      Zboru podnosi izvješće o svom radu i financijskom poslovanju.

9)      Imenuje povjerenstva i komisije, određuje im sastav, zadaće i rokove izvršenja.

10)  Odlučuje o prijemu i prestanku članstva u Udruzi.

11)  Utvrđuje visinu akontaciju članarine i drugih obaveza članova spram Udruge.

12)  Imenuje i razrješava dužnosti dopredsjednike, tajnika i rizničara.

13)  Predlaže zaslužne članove za dodjelu odlikovanja, priznanja, nagrada ili zahvalnica.

14)  Osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno – tehničkih i organizacijskih zadaća

SJEDNICE  UPRAVNOG  ODBORA

                                                                                                                                                    Članak 44.

1)      Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama.

2)      Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

 

3)      Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik udruge koji rukovodi radom istog.

4)      Sjednice Upravnog odbora sazivaju se pismeno ili telefonom najmanje 2 dana ranije.

Članak 45.

1)      Upravni odbor može punovažno odlučivati i donositi zaključke ako je na sjednicama nazočno najmanje 6 (šest)  članova.

2)      Odluke i zaključci donose se većinom glasova nazočnih članova.

3)      Glasovanje je u pravilu javno.

Članak 46.

1)      O sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik kojega vodi tajnik ili član kojega odredi Upravni odbor.

2)      Zapisnici sa sjednica Upravnog odbora čuvaju se kao dokument trajne vrijednosti u pismohranu Udruge.

PREDSJEDNIK

Članak 47.

1)      Predsjednika Udruge bira Zbor između svojih temeljnih članova.

2)      Predsjednik se bira na 4. godine uz mogućnost ponovnog izbora.

3)      Predsjednik Udruga predstavlja i zastupa Udruga, odgovara za njen rad, te osigurava redovito djelovanje tijela Udruge.

4)      Predsjednik Udruga po svom položaju je predsjednik Upravnog odbora.

ZADAĆE I OVLASTI PREDSJEDNIKA 

Članak 48. 

Predsjednik udruge:

1)      Brine o provedbi odluka Zbora i Upravnog odbora.

2)      Saziva i vodi sjednice Upravnog odbora.

3)      Izrađuje plan aktivnosti Udruge.

4)      Brine o korištenju imovine Udruge.

5)      Rukovodi obradom administrativnih, tehničkih i organizacijskih zadaća u Udruzi.

6)      Podnosi redovita izvješća o radu Upravnog odbora Zboru udruge.

7)      Brine se o upoznavanju javnosti s radom Zbora i njezinih tijela

8)      Obavlja i druge poslove vezane za ispunjenje ciljeva Udruge.

Članak 49.

Predsjednik Udruge za svoj rad odgovoran je Zboru.

DOPREDSJEDNICI

Članak 50.

 

1)      Dopredsjednike Udruge bira i imenuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon izbora.

2)      U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Udruge, mogu u svim poslovima zamjenjivati  dopredsjednici Udruge. 

TAJNIK

Članak 51.

1)      Tajnik je stručna  osoba koja osigurava pravilan i pravodoban rad svih tijela Udruge.

2)      Tajnik Udruge bira se na 4. godine i može biti ponovno izabran.

3)      Tajnika bira Upravni odbor između svojih članova na prvoj sjednici nakon izbora.

4)      Tajnik za svoj rad odgovara Upravnom odboru i predsjedniku Udruge.

Članak 52. 

Dužnosti tajnika

1)      Brinuti o provođenju odluka i zaključaka Zbora i Upravnog odbora.

2)      Neposredno vodi poslovne knjige Udruge, obavlja administrativne i tehničke poslove, vodi brigu o arhivi i Registru članova.

3)      Pripremati radne materijale za sjednice svih tijela Udruge.

4)      Kontaktirati s državnim, gospodarstvenim, političkim i vjerskim subjektima te drugim udrugama sa sličnim programima djelovanja.

5)      Inicira informativnu, kulturnu i športsku djelatnost Udruge.

6)      Priprema i predlaže opće normativne akte Udruge.

Članak 53.

1)      Za svoj rad tajnik može biti nagrađen.

2)      Odluku o nagrađivanju i odabir nagrade utvrđuje Upravni odbor vodeći računa o opsegu, kvantiteti i kvaliteti obavljenog posla.

Članak 54.

Odlukom Upravnog odbora s tajnikom se može zasnovati ugovorni odnos poradi profesionalnog vođenja predviđenih poslova.

RIZNIČAR

Članak 55.

1)      Rizničara Udruge bira Upravni odbor iz redova članova Upravnog odbora na prvoj sjednici nakon izbora.

2)      Rizničar Udruge bira se na 4. godine i može biti ponovno izabran.

3)      Rizničar za svoj rad odgovara Upravnom odboru i predsjedniku Udruge.

4)      Rizničar obavlja poslove u svezi s materijalnim i financijskim poslovanjem Udruge, a u skladu sa važećim propisima o vođenju financijskog poslovanja neprofitnih udruga.

5)      Rizničar vodi propisane poslovne knjige i ostale financijske dokumente.

Članak 56.

Odlukom Upravnog odbora može se cjelokupno materijalno i financijsko poslovanje povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi koja se profesionalno bavi pružanjem usluga vođenja materijalno – financijskog poslovanja.

NADZORNI ODBOR 

Članak 57.

1)       Nadzorno tijelo Udruge je Nadzorni odbor.

2)       Nadzorni odbor sastoji se od 3. (tri) člana koje bira Zbor Udruge.

3)       Članovi Nadzornog odbora na prvoj sjednici između sebe biraju predsjednika.

4)       Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

5)       Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi ostalih tijela Udruge.

Članak 58. 

Zadaće Nadzornog odbora:

1)       Nadzire primjenu odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge.

2)       Nadzire  financijsko  i materijalno – poslovanje Udruge.

Članak 59.

1)       Nadzorni odbor dužan je upozoriti na propuste u primjeni odredaba Statuta te na nezakonito i nenamjensko trošenje sredstava.

2)       Nadzorni odbor dužan je prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, pregledati materijalno – financijsko poslovanje Udruge.

3)       O svom radu Nadzorni odbor izvješćuje Zbor najmanje jednom godišnje.

4)       Nadzorni odbor ima pravo uvida u dokumentaciju i druge podatke što ih zatraži za izvršenje zadataka utvrđenih člankom 58. Statuta.

Članak 60.

1)       Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

2)       Sjednicu Nadzornog odbora saziva njegov predsjednik sam ili na pismeni zahtjev: predsjednika Udruge, Upravnog odbora ili 1/3 (trećine) članova Udruge ili na zahtjev natpolovične većine članova Nadzornog odbora.

3)       Sjednica Nadzornog odbora je pravovaljana u koliko je istoj nazočno dva i više članova Nadzornog odbora.

4)       Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom članova Nadzornog odbora.

 SUD  ČASTI 

Članak 61.

Sud časti je tijelo Udruge koje vodi stegovni postupak i izriče stegovne mjere zbog članskih povreda predviđenih Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

Članak 62.

 

1)      Sud čast broji tri (3) člana.

2)      Članovi Suda časti na prvoj sjednici nakon izbora između sebe biraju predsjednika.

3)      Mandat članova Suda čast traje četiri godine.

4)      Članovi Suda časti ne mogu istodobno biti članovi Upravnog ili Nadzornog odbora.

 

Članak 63.

1)      Sud časti održava sjednice prema potrebi, sukladno odredbama Pravilnika o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti.

2)      Raspravu zakazuje predsjednik Suda časti.

3)      Na raspravi se vodi zapisnik.

4)      Stegovni sud donosi pravovaljane odluke ako su na zasjedanju nazočni svi članovi, a presuda se donosi većinom glasova.

Članak 64.

1)       Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 (jedna desetina) članova Zbora.

2)       Odluka Suda časti obvezujuća je za sve članove Udruge.

3)       Odluka Suda časti prvostupanjska je i na istu se može izraziti žalba Zboru udruge.

Članak 65.

U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

–        Opomena

–        Isključenje iz Udruge

Članak 66.

1)     Protiv Odluke Suda časti za mjeru OPOMENE može se u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Upravnom odboru.

2)     Upravni odbor dužan je žalbu riješiti u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana dostave žalbe.

3)     Odluka Upravnog odbora je konačna.

4)     Protiv Odluke Suda časti za mjeru ISKLJUČENJE IZ UDRUGE može se u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Zboru udruge.

5)     Zbor je dužna istu riješiti na prvoj sjednici.

6)     Odluka Zbora je konačna.

Članak 67.

Način saziva i rada Suda časti propisuje se Pravilnikom o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti.

 

SAVJET  UDRUGE 

Članak 68.

1)     Savjet udruge je savjetodavno tijelo Udruge

2)     Savjet udruge čine ratni:

1)      zapovjednici 2. gbr Gromovi

2)      načelnici stožera 2. gbr Gromovi

3)      pomoćnici zapovjednika, načelnici rodova – službi 2. gbr. Gromovi

4)      zapovjednici bojni 2. gbr. Gromovi

 1. Članovi Savjeta udruge trebaju biti članovi Udruge.
 2. Savjet udruge je stalno tijelo Udruge koje ne podliježe izboru i reizboru.

Članak 69.

1)     Sjednice Savjeta saziva Upravni odbor Udruge po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

2)     U radu Savjeta udruge sudjeluje cijeli Upravni odbor, a sjednice Savjeta vodi predsjednik udruge.

3)     Predloženi savjeti su usmjeravajući i savjetodavnog karaktera.

 VII.  OPOZIV 

Članak 70.

1)      Tijela Udruge mogu biti opozvana i prije isteka mandata ukoliko nisu radila u skladu sa zakonskim propisima i odredbama ovog Statuta.

2)      U koliko se razrješuju sva tijela, Zbor tada bira nova sa punim mandatom, a u koliko razrješuje samo pojedine članove tada se biraju novi članovi do isteka mandata u čiji sastav su birani.

Članak 71. 

1)      Svi članovi izabrani u tijela Udruge za svoj rad odgovaraju Zboru.

2)      Svaki član može zatražiti svoje razrješenje prije isteka vremena na koji je izabran s tim da je dužan obnašati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

3)      Zbor je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

 

VIII.  JAVNOST  RADA UDRUGE 

Članak 72. 

1)      Djelovanje Udruga je javno.

2)      Da bi se postigla javnost rada Udruga članovima i predstavnicima javnog priopćavanja omogućuje slobodan pristup informacijama o radu njegovih tijela.

3)      Udruga izvješćuje članice o svom radu, financijskom poslovanju i drugim podacima bitnim za članice.

4)      Iz rada pojedinih tijela Udruge može se njihovom odlukom isključiti javnost.

IX.    IMOVINA  I  ODGOVORNOST   UDRUGE  ZA  OBAVEZE 

Članak 73.

1) Za svoje obveze Udruga odgovara svojom imovinom u skladu sa Zakonom.

Članak 74.

1)      Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla  obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti, dotacijama iz državnog proračuna, proračuna Grada Zagreba, pokretne i nepokretne stvari te druga imovinska prava.

2)      Imovinom Udruge može se raspolagati isključivo glede ostvarivanja ciljeva udruge.

Članak 75.

Udruga stječe imovinu:

1)      Uplatom članarine članova Udruge.

2)      Doticanjem sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske, proračuna općina, Grada Zagreba.

3)      Dobrovoljnim prilozima i darivanjem.

4)      Obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti.

Članak 76.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

X.     PRESTANAK  RADA  UDRUGE

Članak 77.

 

1)      Udruga prestaje sa radom kada se ispuni neki od pretpostavki predviđenih Zakonom o udrugama te drugim zakonskim aktima.

2)      Zbor udruge može donijeti odluku o prestanku rada  Udruge, koja mora biti donesena natpolovičnom većinom glasova temeljnih članova Zbora Udruge.

 

Članak 78.

 

1)      Po prestanku rada Udruge sva imovina Udruge nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog ili drugog postupka ostaje Republici Hrvatskoj.

2)      Po prestanku rada udruge, dotaciju koju je Udruga primila u smislu odredbi članka 23. stavka 1. i 4., Zakona o udrugama (NN br. 88 / 01) vratit će se u proračun iz kojeg je dotacija dana.

XI.    STATUT  I  DRUGI  OPĆI  AKTI  UDRUGE

Članak 79.

1)      Statut Udruge osnovni je opći akt Udruge.

2)      Svi ostali opći akti  Udruge moraju biti usklađeni s odredbama Statuta

3)      Odredbe akata Udruge koje su u suprotnosti s odredbama Statuta ne mogu se primjenjivati.

Članak 80.

1)      Prijedlog Statuta utvrđuje Upravni odbor i upućuje Zboru na raspravu i usvajanje.

2)      Statut se smatra usvojenim kada ga prihvati natpolovična većina svih nazočnih članova.

Članak 81.

1)      Izmjene i dopune Statuta Udruge donose se prema postupku za donošenje Statuta.

2)      Postupak za izmjenu i dopunu Statuta pokreće Upravni odbor ili 50 % članova.

3)      Odredbe Statuta tumači Upravni odbor udruge.

Članak 82.

1)      Ostale opće akte u skladu s odredbama Statuta donosi Upravni odbor.

2)      Udruga za svoj rad koristi slijedeće opće akte:

 1. Poslovnik o radu Zbora
 2. Pravilnik o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti.
 3. I druge opće akte.

3)      Tumačenje odredaba Pravilnika i Poslovnika daje Upravni odbor.

XII.   PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

Članak 83.

Ustroj Udruge i donošenje općih akata Udruge uskladit će se s odredbama ovog Statuta najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 84.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Zbora 28. lipnja 2007. godine.

 

 

P r e d s j e d n i k

Radnog predsjedništva osnivačkog Zbora

Udruge ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi

 

Ivan KRUPEC

 

 

 

 

 

U Zagrebu,  28. lipnja 2007. godine

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here