Obrambeni zakoni objavljeni u Narodnim novinama

0
1119

U Narodnim novinama broj 73/13, od 18. lipnja, objavljeni su Zakon o obrani i Zakon u službi u OS RH, izglasani u Saboru 14. lipnja. Ti propisi na snagu stupaju 8. dana od objave, što znači sredinom sljedećeg tjedna. No s obzirom na zatečeno stanje u područjima koja ta dva zakona reguliraju, i s njihovom primjenom ima određenih zadrški, reguiranih prijelaznim i završnim odredbama.

Zakon o obrani 

Provedbeni propisi koji proizlaze iz novog Zakona o obrani trebaju se donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu, a do tada su na snazi provedbeni propisi iz sustava starog Zakona o obrani, osim ako nisu u suprotnosti s odredbama novog Zakona. Iako novi Zakon o obrani generalno stupa na snagu sljedećega tjedna, članak 39. stavak 2. podstavak 3. (sudjelovanje OS RH u združenim nastojanjima EU povodom terorističkih napadu na članice, te prirodnih ili ljudskom djelatnošću izazvanih katastrofa), te članci 52. (Uporaba OS u pružanju pomoći pri obrani država članica EU) i 53. (Uporaba OS po klauzuli o solidarnosti EU) stupit će na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

 

Što se tiče aktualnog načelnika GS OS RH, generala Drage Lovrića, on ostaje na tom mjestu do isteka mandata, u trajanju koje je propisao stari Zakon o obrani, dakle – u trajanju od 5 godina (a ne 4, kako propisuje novi Zakon o obrani). Podsjećamo – Lovrić je imenovan za načelnika GS OS RH 25. veljače 2011. godine, a ta je odluka stupila na snagu 1. ožujka 2011. godine.

Odluka o uvećanju plaće namještenika raspoređenih na ustrojbeno mjesto vozača opasnih tvari i laboranta u Ministarstvu obrane (donesena na temelju starog Zakona o obrani), određena ustrojbena mjesta na kojima namještenici raspoređeni u Ministarstvo obrane ostvaruju pravo na uvećanje plaće, kao i iznos uvećanja, ostaje na snazi do 1. siječnja 2014. godine.

Posebnim zakonom uredit će se obveze hrvatskih državljana u području civilne zaštite, do čijeg donošenja ostaje važiti članak 22, stavak 1, točka 4, i odredbe članka 84. starog Zakona o obrani.

Danom stupanja na snagu novog Zakona prestaju važiti odredbe u Zakonu o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (»Narodne novine«, br. 33/02. i 92/10.) koje se odnose na pripadnike Oružanih snaga.

Zakon o službi u OS RH

Stanje s novim Zakonom o službi u OS RH vrlo je slično već iznesenome. I on također na snagu stupa 8. dana od objave u Narodnim novinama (dakle, 26. lipnja), osim članka 230 (regulira novouvedena ustrojbena mjesta vojnih specijalista), koji stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Plaće i druga materijalna prava djelatnih vojnih osoba do stupanja na snagu podzakonskih propisa iz novog Zakona o službi (kojima će se u roku od predstojećih 6 mjeseci urediti to područje), određivat će se u skladu s propisima donesenima na temelju postojećeg Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Odluka o radnim mjestima na kojima se zbog posebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova te odgovornosti uvećava osnovna plaća državnih službenika i namještenika – kojom su na temelju starog Zakona o službi službenicima i namještenicima u OS RH određena radna mjesta na kojima se zbog osnovnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti osnovna plaća uvećava – ostaje na snazi do 1. siječnja 2014. godine.

Stegovni postupci i postupci za utvrđivanje materijalne odgovornosti zatečeni u rješavanju pred prvostupanjskim vojnostegovnim sudom na dan stupanja na snagu novog Zakona dovršit će se prema odredbama postojećeg Zakona o službi u OS RH, baš kao i stegovni postupci te postupci za utvrđivanje materijalne odgovornosti protiv službenika i namještenika koji na dan stupanja na snagu novog Zakona nisu dovršeni pred nadležnim vojnostegovnim sudom.

Službenici i namještenici koji su na dan stupanja na snagu novog Zakona zatečeni s rasporedom na ustrojbenim mjestima djelatnih vojnih osoba – na tim dužnostima mogu ostati najdulje do isteka roka od devet mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona. Nakon što istekne taj rok – ti službenici i namještenici u Oružanim snagama rasporedit će se na ustrojbena mjesta službenika ili namještenika u skladu s odredbama novog Zakona o službi.

Djelatne vojne osobe koje su neraspoređene na dan stupanja na snagu novog Zakona stavljaju se na raspolaganje na rok iz članka 64. stavka 1. – dakle, na rok od 3 mjeseca. Taj im rok raspolaganja počinje teći s prvim danom od dana stupanja na snagu novog Zakona.

Djelatne vojne osobe imenovane na javnu ili upravnu dužnost, ili na dužnost u pravnu osobu koja je u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske i kojima na dan stupanja na snagu nvog Zakona miruje služba u Oružanim snagama, mirovanje službe u Oružanim snagama traje do isteka mandata dužnosti na koji su imenovani.

Knjige ustroja Glavnog stožera, zapovjedništava, stožera, postrojbi i ustanova Oružanih snaga uskladit će se s odredbom članka 50, stavka 1 novog Zakona u roku od godine dana od dana stupanja ovoga propisa na snagu.

Lidija Knežević

http://obris.org

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here