Nova Odluka o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova OS RH

0
1088

Ministar obrane RH Ante Kotromanović donio je 15. listopada 2013. godine Odluku kojom se propisuju dani rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske, a koja je objavljena u najnovijem broju Narodnih novina, 23. listopada, a stupa na snagu osam dana od objave. U odnosu na zadnju ovakvu Odluku iz 2005. godine, zbog preustroja Oružanih snaga svih zadnjih godina, najviše je promjena u Danima posebnih dijelova OS RH. Tako su ukinuti neki dani postrojba ili dijelova sustava OS RH, kao što su Dani Središta za obuku pješaštva u Koprivnici i Puli. Unatoč tome što su ratne gardijske brigade zadnjim preustrojima ugašene, posebnost je što će se u Oružanim snagama, kao i svih dosadašnjih godina obilježavati Dani svih sedam nekadašnjih gardijskih brigada. Tako će se i dalje 15. svibnja obilježavati Dan 2. gardijske brigade „Gromovi“. Ponovno je uvedeno i obilježavanje Dana 5., 7. i 9. gardijske brigade što je novina u odnosu na prethodnu Odluku iz 2005. godine.  

 

Dani rodova su:

 

10. svibnja      Dan roda pješaštva

5. srpnja         Dan roda zrakoplovstva

6. kolovoza     Dan roda veze

24. kolovoza   Dan roda vojne policije

14. rujna         Dan roda pomorstva

1. listopada     Dan roda nuklearno-biološko-kemijske obrane

2. listopada     Dan roda oklopništva

2. listopada     Dan roda inženjerije

5. listopada     Dan roda protuzračne obrane

11. listopada    Dan roda motrenja i navođenja

4. prosinca      Dan roda topništva

21. prosinca    Dan vojno obavještajnog roda.

 

Dani službi su:

 

26. ožujka       Dan graditeljske službe

7. srpnja         Dan tehničke službe

16. srpnja       Dan zdravstvene službe

25. rujna         Dan prometne službe

30. rujna         Dan intendantske službe.

 

Dani struka su:

 

26. ožujka       Dan geoinformacijske struke

8. travnja         Dan psihološke struke

2. lipnja           Dan pravne struke

5. kolovoza     Dan dušobrižništva

4. listopada      Dan financijske struke

23. listopada    Dan kineziološke struke

20. prosinca     Dan glazbene struke.

 

Dani posebnih dijelova Oružanih snaga su:

 

6. siječnja         Dan Pomorske baze Split

 14. siječnja       Dan Središnjice za upravljanje osobljem

20. siječnja       Dan Doma Zapovjedništva Hrvatske kopnene vojske

1. ožujka          Dan Obučnog središta za međunarodne vojne operacije

8. ožujka          Dan Vojno zdravstvenog središta,

14. ožujka        Dan Škole stranih jezika »Katarina Zrinska«

20. ožujka        Dan Gardijske oklopno-mehanizirane brigade

21. ožujka        Dan 93. zrakoplovne baze

1. travnja          Dan Gardijske motorizirane brigade

1. travnja          Dan Središta za borbenu obuku

27. travnja        Dan Zavoda za zrakoplovnu medicinu

28. travnja        Dan 4. gardijske brigade

29. travnja        Dan 3. gardijske brigade

3. svibnja           Dan Zapovjedništva za potporu

3. svibnja           Dan Logističkog operativnog središta

10. svibnja         Dan Pješačke pukovnije

15. svibnja       Dan 2. gardijske brigade

30. svibnja         Dan Bojne za opću logističku potporu

1. lipnja              Dan Bojne za opskrbu

1. lipnja              Dan Opslužne bojne

25. lipnja            Dan Ratne škole »Ban Josip Jelačić«

26. lipnja            Dan Središta za temeljnu obuku

2. kolovoza        Dan Logističke pukovnije

5. kolovoza        Dan Vojne biskupije

6. kolovoza        Dan Pukovnije veze

24. kolovoza      Dan Pukovnije vojne policije

1. rujna               Dan Počasno-zaštitne bojne

8. rujna               Dan Bojne za specijalna djelovanja

16. rujna             Dan Zavoda za pomorsku medicinu

26. rujna             Dan Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske

28. rujna             Dan Flotile Hrvatske ratne mornarice

2. listopada        Dan Zapovjedništva za obuku i doktrinu »Fran Krsto Frankopan«

2. listopada        Dan Inženjerijske pukovnije

3. listopada        Dan Obalne straže Republike Hrvatske

4. listopada        Dan Vojno-obavještajne bojne

5. listopada        Dan 5. gardijske brigade

5. listopada        Dan Bojne obalne službe motrenja i obavješćivanja

5. listopada        Dan Pukovnije protuzračne obrane

7. listopada        Dan Središnjice elektronskog izviđanja

8. listopada        Dan Središta za obuku i doktrinu logistike

14. listopada      Dan Visoke dočasničke škole

14. listopada      Dan Remontnog zavoda

16. listopada      Dan Zapovjedno-stožerne škole »Blago Zadro«

22. listopada      Dan Dočasničke škole

25. listopada      Dan Središta za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne                           obrane »Rudolf   Perešin«

1. studenoga      Dan 9. gardijske brigade

5. studenoga      Dan 1. gardijske brigade

5. studenoga      Dan Bojne nuklearno-biološko-kemijske obrane

11. studenoga    Dan Časničke škole

26. studenoga    Dan Simulacijskog središta

1. prosinca         Dan Doma Glavnog stožera Oružanih snaga

4. prosinca         Dan Topničko-raketne pukovnije

17. prosinca       Dan Bojne zračnog motrenja i navođenja

20. prosinca       Dan Hrvatskog vojnog učilišta »Petar Zrinski«

20. prosinca       Dan Orkestra Oružanih snaga

23. prosinca       Dan 7. gardijske brigade

23. prosinca       Dan Središta za obuku Hrvatske ratne mornarice »Petar Krešimir IV.«

25. prosinca       Dan 91. zrakoplovne baze.

 

 

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here