NATJEČAJ – POZIV

0
1188

 

UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GARDIJSKE BRIGADE „GROMOVI“, PODRUŽNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

organizira i provodi

Opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju i anketni

N A T J E Č A J

za izradu Idejnog urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovnog rješenja: Spomen obilježje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko–zagorske županije

Registarski broj natječaja: 47-17/KR-UAKL/NJN.

Natječaj nije u sustavu javne nabave.

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA

Natječaj je: urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju i anketni.

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade „Gromovi“, Podružnica Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 28, 49000 Krapina, OIB: 34339873375, Internetska adresa: http://www.udruga2gbr-gromovi.hr/, koju zastupa predsjednik Zvonimir Kantolić, telefon: +385957798332, e-mail adresa: gromovi.udruga.kzz@gmail.com

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon:    +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

 IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

Izrađivač Natječajnog elaborata je Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin).

 JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:

Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Predmet natječaja je Park Janka Draškovića u Krapini, na čkbr. 1569 k.o. Krapina-grad, koji treba integralno sagledati (uži obuhvat – zapadni dio čestice je za realizaciju, a širi obuhvat – istočni dio čestice predstavlja anketni dio natječaja).

Svrha natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovnog rješenja za Spomen obilježje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko–zagorske županije. Krajnja svrha i cilj je stvaranje uspomene i odavanja počasti palim braniteljima s područja Krapinsko-zagorske županije, te ujedno stvaranje kvalitetnog javnog prostora kao nove točke okupljanja u Krapini.

Odabrano rješenje će poslužiti kao stručna pologa za potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, te realizaciju spomen obilježja (uži obuhvat).

 PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE:

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica, ili ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica, ili ovlašteni krajobrazni arhitekt/ica, ili dipl.ing.arh., ili mag.ing.arch. Mogućnost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Uvjetima natječaja.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na ovom natječaju ne mogu kao natjecatelji sudjelovati: zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenica člana Ocjenjivačkog suda, Tajnica natječaja, članica Tehničke komisije, izrađivačica natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, te svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija.

 NATJEČAJNI ELABORAT:

Natjecateljima se stavlja na raspolaganje Natječajni elaborat pripremljen na digitalnom mediju, te ga natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu  registraciju (ostavljanje osobnih podataka – ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: natjecajkrapina@gmail.com, nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natječajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom.

 ROKOVI:

Početak natječaja: 18.09.2017. god.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 3.10.2017. god. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: natjecajkrapina@gmail.com.

Rok za davanje odgovora na pitanja: 9.10.2017. god. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.davz.hr  i dostavljeni svima koji su podigli natječajni elaborat – podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.

Rok, način i vrijeme predaje natječajnih radova:  2.11.2017. god. do 14 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slučaju slanja poštom, pošiljka na pošti treba biti zaprimljena na isti datum do 14 sati.

Predaja natječajnih radova i adresa za slanje istih je: Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade „Gromovi“, Podružnica Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 28, 49000 Krapina, s naznakom „NE OTVARAJ – natječajni rad Spomen obilježje“.

Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime pošiljatelja i/ili nalijepljena povratnica s imenom pošiljatelja. Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod ˝pošiljatelj˝ ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada niti upućivati na autora natječajnog rada. Svaki takav rad će se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNICA:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) člana:

Članovi Ocjenjivačkog suda

 1. Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

– predsjednik Ocjenjivačkog suda,

 1. Milivoj Mikša, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt,
 2. Stjepan Duš, hrvatski branitelj,

Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda

Kaja Šprljan Bušić, mag.ing.prosp.arch., ovlaštena krajobrazna arhitektica,

Tehnička komisija

Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica,

Tajnica natječaja

Tanja Martinec, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica.

NAGRADE:

Određen je ukupni nagradni fond u iznosu od 20.000,00 kn neto.

Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

             Nagrade prema redoslijedu Broj nagrada Neto iznos
   1. nagrada 1   10.000,00 kn
   2. nagrada 1   6.000,00 kn
   3. nagrada 1   4.000,00 kn

     UKUPNO                                          3                                      20.000,00 kn

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

Formalni kriteriji: usklađenost rada s Uvjetima natječaja, Programom natječaja i prostorno-planskom dokumentacijom.

Isključit će se radovi:   Predani poslije roka navedenog u Uvjetima natječaja

 • Koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima natječaja
 • Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s Uvjetima natječaja
 • Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema slijedećim osnovnim kriterijima:

 • Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
 • Prostorna i oblikovna kvaliteta
 • Harmonija suvremenog izričaja s kulturno povijesnim i krajobraznim vrijednostima
 • Racionalnost i ekonomičnost rješenja
 • Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi.

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 500.000,00 kn (bez PDV-a) za uži obuhvat zahvata.

OSTALI NAVODI:

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.

Natječaj je objavljen u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

OCJENJIVAČKI SUD

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here